Дейност на Частния Съдебен Изпълнител (ЧСИ)

Дейност на частния съдебен изпълнител (ЧСИ)

Чл.14, ал.1 от Закона за частните съдебни изпълнители: „Частният съдебен изпълнител е независим и при изпълнение на своите функции се подчинява само на закона.”.

Дейността на частния съдебен изпълнител се състои в извършване на изпълнителни действия, инициирани от взискателя, като процедурите на отделните изпълнителни действия са уредени с разпоредбите на ЗЧСИ, ГПК, ЗОЗ, ТЗ, ЗЗД и на всички други нормативни актове, свързани с изпълнение на неговите функции.

При предствяне на изпълнителния лист или друг акт подлежащ на изпълнение, частният съдебен изпълнител (ЧСИ):

- събира вземания на физически и юридически лица, а при възлагане от държавата - и публични вземания;

- извършва въводи във владение на физически и юридически лица на недвижими имоти, предаване на движими вещи, изпълнителни действия срещу длъжници, които са задължени да изпълнят определено действие;

- налага запори като обезпечение върху имущество на длъжници по обезпечителни производства;

- по възлагане от пристъпилият към изпълнение заложен кредитор, извършва предаване на заложеното имущество, по реда на чл.35 от Закона за особените залози, във вр. с чл. 414 от Гражданско процесуалния кодекс;

- по възлагане от пристъпилият към изпълнение заложен кредитор, извършва продажба на заложено имущество по реда на закона за особените залози или по реда на гражданско процесуалния кодекс;

- извършва запечатване на помещения, оборудване, превозни средства, по реда на чл.651 от Търговския закон.