Изисквания, на които трябва да отговаря счетоводното обслужване

Счетоводното обслужване на фирми и физически лица трябва да отговаря на определени изисквания:

1.Актуалност и навременна отчетност.Правилната организация на документооборота изисква да се разполага навреме с данните които са необходими за постигане на актуална счетоводна отчетност.Когато тя е навременна тя има своето ярко изразено действие върху икономическата стратегия на предприятието и дава възможности за експресни и активни мерки за подобряване на показателите.

2.Обективност и точност. С помощта на счетоводното обслужване, е нужно да бъдат генерирани точни данни, които да отразят действителното състояние на нещата. Изопачението на действителната информация е равнозначно на престъпление в някои от случаите, затова то трябва да бъде недопускано, чрез периодични инвентаризации, без значение къде се помещава обекта и дали подлежи на счетоводно обслужване в Русе или там където се намира предприятието по адресната си регистрация.

3.Ясност и достъпност. Счетоводната сводка  при счетоводното обслужване трябва да притежава яснота и достъпност, като се избягва претрупването на информация.Излишните хартиени и електронни документи трябва да се унищожават навреме.Претрупаните данни бавят счетоводната отчетност и е пречка за бързото извличане и предоставяне на данните.След освобождаването на счетоводството от излишни показатели, от които никой няма полза, при опростяването на по-късен етап трябва да се разбира намаляването на броя показатели, които подлежат на отчитане.Счетоводната отчетност е добра да се опрости, като се ограничи само до нейния обхват.

4.Прозрачност.Счетоводното обслужване трябва да се занимава, обхваща и отчита само такива явления и процеси, които са предмет на счетоводната работа, никакви излишни показатели, никакво детайлизиране, ако то не е нужно.Когато е нужно синтетично отчитане за да покаже изчистеното положение, аналитичното не се прави, то е ненужно, а документацията трябва да е достъпна до тези за които няма ограничение.

5.Оптимизиране на разходите.Колкото е по-обемна дейността на предприятието, толкова са по-големи разходите за счетоводна отчетност които трябва да се отделят.Това важи в най-голяма степен за производствените предприятия.Пътищата за поевтиняване на счетоводното обслужване са: рационализация на счетоводната работа, повишаване на квалификацията на счетоводителите и софтуерното обезпечаване на работния процес.

Тези изисквания далеч не са изчерпателни и групирането на допълнителни такива, може да стане лесно след като е работено всеобхватно в счетоводните дейности.


Катeгории: